Gửi tiền trực tiếp

Làm cách nào để gửi tiền trực tiếp từ Việt Nam tại điểm đại lý MoneyGram

Với khoảng 350000 điểm đại lý khắp thế giới, gửi tiền từ một địa điểm gần quý vị thật dễ dàng.

Tìm một địa điểm

1. Tìm một địa điểm

Tìm một điểm đại lý MoneyGram gần quý vị.

Chuẩn bị cho chuyến đi đến đại lý

2. Chuẩn bị cho chuyến đi đến đại lý

Mang theo các thông tin sau:

  • Đối với tất cả các giao dịch gửi:
    • Chứng minh thư của quý vị nếu áp dụng
    • Họ tên đầy đủ người nhận của quý vị khớp với Chứng minh thư và địa điểm của người nhận
    • Số tiền quý vị muốn gửi, cộng với phí
  • Nếu gửi tới một tài khoản ngân hàng, quý vị cũng gần tên ngân hàng và số tài khoản của người nhận1
  • Nếu gửi tới ví di động, quý vị cũng cần số điện thoại di động của người nhận với mã quay số quốc tế
Hoàn thành giao dịch của quý vị

3. Hoàn thành giao dịch của quý vị

Nếu áp dụng, hoàn thành một mẫu đơn gửi tiền. Đưa cho đại lý mẫu đơn hoàn thiện kèm với số tiền (bao gồm các phí giao dịch)

Thông báo cho người nhận

4. Thông báo cho người nhận

Lưu giữ biên lai và chia sẻ thông tin số tham chiếu 8 chữ số để người nhận của quý vị nhận tiền.  Số tiền gửi tới tài khoản ngân hàng hoặc ví di động sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản đó.