MoneyGram International - Direct to Account
MoneyGram
English | Tagalog
MAGDEPOSITO NG PERA DIRETSO SA BANK ACCOUNTS SA PILIPINAS
Padaliin ang pagpapadala ng pera para sa mga mahal ninyo sa buhay at para sa inyo.
Kapag nakapagpatala na kayo sa bagong serbisyong ito, magiging mabilis at madali na ang pagpapadala ninyo ng pera diretso sa bank account ng mga mahal ninyo sa buhay. Makapagpapadala kayo ng pera mula sa alinman sa aming mga piling agent locations sa buong bansa o nang madali mula mismo sa kompyuter sa inyong tahanan.
Mula Sa Agent Location

Mga Unang Beses Na Pagpapadala

  1. Sa mga kasaling lokasyon ng MoneyGram agent, punan ang send form at piliin ang opsyon ng pagtanggap na “Account Deposit.” Tiyakin na ibibigay ninyo ang impormasyon tungkol sa inyong tatanggap kasama ang: Account Name, Bank Name at Account Number.

  2. Ipapasok ng inyong agent sa system ang impormasyon at isang Numero ng Pagrerehistro ng Tatanggap (Receiver Registration Numbero, RRN) ang lalabas. Itago ang numerong ito para sa mga transaksyon sa hinaharap.

  3. Ibigay ang halaga na inyong ipapadala pati na ang bayad ng transfer sa agent ng MoneyGram at may makukuha kayong resibo bilang patunay sa inyong transaksyon.

  4. Sabihin sa inyong tatanggap na tingnan kung may pera na ang kanilang account sa bangko sa loob lamang ng isang araw na may trabaho.** Ang mga transfer sa Banco de Oro Unibank (BDO) ay dadating sa loob ng 1 araw na may trabaho, habang ang mga transfer naman sa ibang bangko ay maaaring tumagal ng 1-3 araw na may trabaho.**

Mga Kasunod Na Pagpapadala Sa Kaparehong Tatanggap

  1. Punan ang send form at piliin ang opsyon ng pagtanggap na “Account Deposit.” Isulat ang Numero ng Pagrerehistro ng Tatanggap (Receiver Registration Numbero, RRN).

  2. Ibigay sa agent ang form at ang halaga na inyong ipapadala pati na ang bayad ng transfer* sa MoneyGram agent. Tiyakin na ifago ang inyong resibo.

  3. Ang pera ay idedeposito sa bank account ng tatanggap.


*Kung ang pinipili ay ang mga serbisyong Same Day (Sa Parehong Araw), karaniwang dumarating ang pondo sa loob ng 1-3 araw na may trabaho at kung nagpapadala sa pamamagitan ng Economy Service (Matipid na Serbisyo), karaniwang dumarating ang pondo sa loob ng 3-5 araw na may trabaho, batay sa mga oras na may trabaho sa bangko. Dagdag pa sa bayad ng transfer, maaaring maningil ng bayad para sa curerency exchange rate. **Para magkaroon ng RRN, tumawag sa 1-800-MONEYGRAM o sa 1-800-926-9400. Lisensiyado na isang Money Transmitter ng Banking Department ng Estado ng New York. Ang MoneyGram at ang Globe ay mga rehistradong marka ng MoneyGram. © 2011 MoneyGram Reserbado ang lahat ng mga karapatan.